Natječaji

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

SVILARSKA 12, KOPRIVNICA

KLASA:112-01/18-01/3

URBROJ:2137-83-18-01/5

Koprivnica, 03.10.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18) Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Svilarska 12, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za  popunu radnog mjesta (m/ž) 

 

 

  • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
  • 1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
  • 1 nastavnik/ca korepeticije (plesna škola), 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
  • 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
  • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
  • 1 nastavnik/ca roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje
  • 1 nastavnik/ca saksofona, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
  • 1 spremač/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Uvjeti:prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 93/14, 152/14, 7/17,68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("NN" br. 1/96 i 80/99), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("NN" br. 47/96 i 56/01) te ostalim važećim propisima.

Uz prijavu na natječaj  kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika

- domovnicupreslika ili elektronički zapis

- rodni list - preslika ili elektronički zapis

- uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zapreke za obavljanje poslova u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) - preslika

- elektronički zapis o radno pravnom statusu

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) prilikom prijave dužni su dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

koji se nalaze  na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj vrijedi od 03.10.2018. do 11.10.2018.

Prijave slati na adresu: 

Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, snaznakom "Za natječaj".

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Umjetničke škole Fortunat Pintarić (www.umjetnicka.net),  u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

Ravnateljica:

Ariana Šandl

 

 Dokument u .pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Kontaktirajte nas

Društvene mreže

Pratite nas i na našim društvenim mrežama.
Nalazite se ovdje: Naslovna O školi O školi Natječaji NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (m/ž)