17UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

SVILARSKA 12, KOPRIVNICA

KLASA:112-01/20-01/1

URBROJ:2137-83-20-01/5

Koprivnica, 18.02.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), odredbi Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić,  ravnateljica Umjetničke škole Fortunat Pintarić raspisuje

 

NATJEČAJ

za  zasnivanje radnog odnosa

 

 

  • nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
  • nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
  • nastavnik/ca klavira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
  • nastavnik/ca gitare – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,  puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
  • nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
  • nastavnik/ca roga – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
  • nastavnik/ca roga – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnom odjelu u Virju
  • nastavnik/ca saksofona – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
  • nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 7,66 sati redovite nastave tjedno (14 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
  • nastavnik/ca suvremenog plesa – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 93/14, 152/14, 7/17,68/18, 98/19), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("NN" br. 1/96 i 80/99), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("NN" br. 47/96 i 56/01) te ostalim važećim propisima.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

U prijavi je potrebno navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/a potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/na je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić.

 

Obavijest o sadržaju i načinu procjene odnosno testiranja kandidata te o vremenu i mjestu održavanja bit će objavljena u roku do osam dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj na mrežnoj stranici škole: www.umjetnicka.net

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, s naznakom "Za natječaj".

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat/kinja  prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice škole www. umjetnicka.net najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

 

Ravnateljica:

Ariana Šandl